Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en metode som handler om å forstå hvordan tolkninger påvirker våre følelser.

Hvordan vi tolker situasjoner har stor påvirkning på følelsene, kroppslige reaksjoner og våre handlinger.

Ved å lære alternative måter å tenke rundt situasjoner, så blir det lettere å håndtere følelsene, og dermed ta andre valg enn man ellers ville gjort.

TiLBAKEMELDINGSVERKTØY

Det er viktig å bruke tilbakemeldingsverktøy i behandling, sånn at du som deltaker føler det har en nytteverdi for deg og at du blir godt møtt av din behandler.

Inne i kursene benytter vi et tilbakemeldingsverktøy vi kaller for “Sjekk inn” og “Sjekk ut” som metode i vår behandling.

Tilbakemeldingsverktøyet hjelper oss som utviklere og din behandler til bedre å forstå hvordan du har det. Har du har utbytte av kurset? Hjelper kurset deg på en sånn måte at du får det bedre med deg selv? For at vi skal videreutvikle og forbedre kursene er vi avhengig av ærlige tilbakemeldinger fra deg som bruker det.

connected

Fagpersonene bak trigga

Trigga skal være til hjelp for innbyggere som opplever at alkohol, rusmidler eller andre aktiviteter med avhengighetsskapende potensiale begynner å ta større plass i hverdagen, og som ønsker å få kunnskap og virkemidler for å jobbe med endring og redusere bruken. Kursene er basert på kognitiv terapi og målet er at innbyggerne skal få hjelp, før problemene har vokst seg for store. Vi håper Trigga kan være et supplement til ordinær behandling eller som et forebyggende tiltak før det utvikler seg til å bli en mer alvorlig avhengighet.

Personene nedenfor er med på å presentere ulike verktøy og metoder for å jobbe med endring og avhengighet. De er alle fagfolk i Mestringsenheten ved avdeling rus og avhengighet i Sandnes Kommune og har videreutdanning i kognitiv terapi.

Christine jobber som ruskonsulent. Hun er utdannet vernepleier og har videreutdanning i kognitiv terapi og spillavhengighet.

Kristine jobber som ruskonsulent. Hun er utdannet barnevernspedagog og har videreutdanning i kognitiv terapi.

Pia jobber som ruskonsulent. Hun er utdannet sosionom og har videreutdanning i kognitiv terapi og spillavhengighet.

Ragnhild jobber som ruskonsulent. Hun er utdannet barnevernspedagog og har videreutdanning i kognitiv terapi.

Susanne jobber som ruskonsulent. Hun er utdannet barnevernspedagog, har videreutdanning i kognitiv terapi og mastergrad i rus og psykisk helsearbeid.

Tarjei jobber som musikkterapeut. Han er utdannet musikkterapeut, har mastergrad i musikkterapi og videreutdanning i kognitiv terapi.

Litteratur og faglig utgangspunkt

Vi som har laget dette kurset har erfaring med å jobbe med mennesker som strever med avhengighet. Vi har først og fremst hjulpet mennesker som strever med alkoholavhengighet eller avhengighet til andre rusmidler, men vi har også erfaring med avhengighet ut over dette. 

For at vi skulle kunne lage slike kurs trengte vi helt i starten å prate med mennesker som selv har kjent avhengighet på kroppen, og vi måtte bli kjent med hva de mente kunne være nyttig å ha med i kursene. Det er samtalene med disse menneskene som først dannet hele grunnlaget for slik kursene ser ut i dag. Vi hadde også ett lengre arbeidsmøte med innbyggere i Sandnes kommune hvor vi sammen så på hvordan kursene kunne lages for å nå ut til flest mulig. Det er mange mennesker som strever med avhengighet i det skjulte, og belastningene til de det gjelder og de menneskene som er rundt kan være store og vanskelige. 

Vi hadde ikke kunnet laget kurs uten å bruke godt fagstoff og god litteratur. Kursene våre er basert på kognitiv terapi og dette er en rød tråd som går gjennom hele kursrekken. Vi har i utstrakt grad benyttet oss av Peter Prescott og Torbjørn Tvedten sin bok «Kognitiv terapi i behandling av rusmiddelproblemer. Motivasjon, beslutningstaking og gjennomføring av endring». Fra denne boken har vi brukt modeller og fremstillinger som er spesielt tilpasset mennesker som ønsker å jobbe seg ut av en avhengighet. Vi takker for dialogen med Peter Prescott i kursenes begynnelse av prosessen, og for at han tok seg tid til å se gjennom vår forståelse av materialet. Peter Prescott er spesialist i klinisk psykologi og arbeider ved Solli DPS i Bergen. Han er også godkjent veileder i kognitiv terapi. Torbjørn Tvedten er avtalespesialist i psykiatri i Helse Sør-Øst og arbeider ved Senter for terapi og veiledning i Skien. Han er også godkjent veileder i kognitiv terapi og har vært veileder ved en rekke rusinstitusjoner og arbeidet som lege i LAR- team. Sammen har de laget denne boken som har vært veldig nyttig for oss i produksjonen av kursene. Tusen takk!

Vi har også benyttet oss av boken «hva er Avhengighet» av Jørgen G. Bramness som er lege, psykiater og seniorforsker ved Folkehelseinstitutt og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusbruk og psykisk lidelse, Sykehuset innlandet og professor ved UiT- Norges Arktiske Universitet, Tromsø. Bramness gir i boken sin en grundig gjennomgang av avhengighet og hvordan det kan forstås. Vi takker også Bramness for å få lov å benytte oss av boken hans når vi ved hjelp av kursene forsøker å få bedre forståelse av hva avhengighet er og hvordan det påvirker oss og de rundt oss. Tusen takk!

Vi har i tillegg søkt oss til Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT) sin nettside. NFKT er ett utdanningsinstitutt og en ideell medlemsforening. Her har vi brukt materialet deres for å få en bedre forståelse av kognitiv terapi og for å spisse vinklingene i kursene våre bedre.

«Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) er en ideell medlemsforening og et utdanningsinstitutt (NIKT). Vårt formål er å drive utdanning i kognitiv terapi og å være navet innenfor fagfeltet i Norge. Vi skal samle kunnskap og spre informasjon, og stimulere til forskning og fagutvikling» (NFKT nettside, 2022).